Statut Fundacji

 FUNDACJA WESTY DO ADOPCJI - STATUT

 

 

§ 1

 

1. Fundacja nosi nazwę  FUNDACJA WESTY DO ADOPCJI, w dalszej części zwana Fundacją.

2. Fundacja została ustanowiona przez Dominikę Marię Sterlińską (zwaną dalej Fundatorem) aktem notarialnym nr Rep A 105/2016 w Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie z dnia 14.01.2016 r. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszym statutem.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej  zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Dosin, gmina Serock.

 

§ 2

 

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§ 3

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

§ 4

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, kluby i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.

 

 

§ 5

 

1. Fundacja posługuje się swoim znakiem rozpoznawczym – logo fundacji.

2. Fundacja używa pieczęci z napisem: FUNDACJA WESTY DO ADOPCJI  wraz z oznaczeniem siedziby,  numeru  w KRS,  a także znaku graficznego.

 

§ 6

 

1. Celami Fundacji są:

  • - działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
  1. - pomoc placówkom, organizacjom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
  2. - opieka oraz pomoc pokrzywdzonym i porzuconym zwierzętom,
  3. - wsparcie inicjatyw, czynności oraz działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
  4. - przeciwdziałanie znęcaniu się nad zwierzętami w szczególności poprzez składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa - określonych w ustawie o ochronie zwierząt, występowanie w sądach powszechnych, sądach administracyjnych oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, podejmowanie interwencji celem ochrony praw zwierząt.

 

2. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:

a) zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt,

b) działalność adopcyjną,

c) organizowanie i wspieranie działań wolontariatu,

d) leczenie (w tym dokonywanie kastracji i sterylizacji), współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych,

e) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji,

f) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych,

g) współpracę z instytucjami oraz organizacjami, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,

h) współpracę z policją oraz strażą miejską, w tym przeprowadzanie interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami

i) aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt

 

 

§ 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

§ 8

 

 Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do członków jej organów oraz osobom,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim w wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2. wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. zakup towarów  lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§ 9

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 1000 zł.

2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

 

 

§ 10

 

1.Dochodami Fundacji są w szczególności:

a) darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,

b) dochody z odpłatnego świadczenia usług statutowych,

c) dotacje i subwencje oraz granty, odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

f) dochody z nawiązek zarządzanych na rzecz organizacji społecznych,

g) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe. 

 

  

§ 11

 

1. Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celu Fundacji.

2. Dochody przyjmowane od podmiotów, które wyraziły wolę co do szczególnego ich przeznaczenia, mogą być użyte wyłącznie w zgodzie z tą wolą.

3. Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.

 

 

§ 12

 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

 

§ 13

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

 

§ 14

 

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

 

 

§ 15

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator może odwołać każdego członka Rady, w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę fundacji.

3. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób.

4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady i następuje w przypadku istotnego naruszenia przez członka Rady postanowień Statutu.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Rady Fundacji  mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, ale nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Fundacji.

9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność minimum dwóch członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

 

 § 16

 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) ocena pracy Zarządu, opiniowanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium,

b) opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd,

c) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

d) kontrolowanie prawidłowości działalności statutowej Fundacji,

e) dokonywanie kontroli finansowej Fundacji,

f) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady.

 

 

§ 17

 

1. Zarząd Fundacji powołuje Fundator, na czas nieokreślony. Fundator może odwołać każdego członka Zarządu, w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę fundacji.

2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.

3. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu. Kieruje on pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.

7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność minimum dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 

 

§ 18

 

1. Do zadań zarządu należy w szczególności:

a) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,

b) przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

e) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.

 

 

§ 19

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W kwestiach finansowych upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie .

 

 

§ 20

 

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.

 

 

§ 21

 

Osobą uprawnioną do powoływania oddziałów, zakładów i filii jest Fundator.

 

 

§ 22

 

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

 

 

§ 23

 

1. Rada Fundacji podejmuje jednomyślną uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

 

 

Dosin, 11.02.2016 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem